Adatkezelési tájékoztató

Fitness-Giant Kft.

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 2019. szeptember 19.

 

 

1.  BEVEZETŐ
 

Tisztelt Ügyfelünk!

A Fitness-Giant Kft., mint a fitness-giant.com honlap (továbbiakban „Honlap”) üzemeltetője, a honlaphoz kapcsolódó adatkezelési gyakorlatról a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

A Fitness-Giant Kft. a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos európai és magyar jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:

- Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR);

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.);

- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker. tv.);

- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.);

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.).;

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számtv.).

 

 

2.  DEFINÍCIÓK
 

Ezen pont nagyon fontos annak érdekében, hogy tisztán lehessen látni, a Fitness-Giant Kft. mit ért az adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak alatt. A definíciókat a GDPR. határozza meg.

2.1.  „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.2.  „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

2.3.  „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

2.4.  „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve, hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

2.5.  „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

2.6.  „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

2.7.  „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

2.8.  „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

2.9.  „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

2.10.      „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.11.      „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is; Adatkezelési tájékoztató Verzió: 1.2 PBB Oldal: 6/16

2.12.      „az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”: az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) 1. cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

 

 

3.  ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
 

3.1.  Adatkezelő elérhetőségei

név: Fitness-Giant Kft.

cím: 1152 Budapest, Illyés Gyula utca 2-4. A épület, fszt. 7.

képviseli: Kerekes Csaba ügyvezető

e-mail: info@fitness-giant.com

telefon: +36 70 618 20 81

 

3.2.  Adatvédelmi tisztviselőről

A Fitness-Giant Kft. tájékoztatja, hogy a GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő választásra nem került sor, mivel a cég nem minősül közhatalmi szervnek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervnek, tevékenységünk során a felhasználók rendszeres és szisztematikus nagymértékű megfigyelése nem valósul meg, valamint nem kezelünk nagy számban különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatokat.

Fentiek során a GDPR bevezető rendelkezései (preambulum) között rögzített (91) bekezdését, és a WP29-es munkacsoport adatvédelmi tisztviselőkre vonatkozó iránymutatásának 2.1.3 pontját vettük figyelembe.

Amennyiben adatvédelmi kérdése van, kérem keressen meg a fenti email elérhetőségünkön.

 

4.  NEVESÍTETT ADATKEZELÉSEK
 

A GDPR által megkövetelt átláthatóság szellemében, az alábbiakban tagoltan, az egyes adatkezelési célok szerint részletezve tájékozódhat az ezek megvalósulása érdekében kezelt adatokról, azok jogalapjáról és adatkezelés időtartamáról.

Annak biztosítása érdekében, hogy illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek az adatok, megfelelő műszaki óvintézkedéseket tettünk, és minden lehetséges intézkedést megteszünk a maximális védelem fenntartása érdekében.

 

4.1.  Kapcsolatfelvétel

Önnek lehetősége van felvenni velünk a kapcsolatot a honlapunkon található űrlapon és az ott jelölt e-mail címen keresztül. Az adatok bekérése kizárólag annak érdekében történik, hogy érdeklődésére, kérdésére választ kapjon és hogy ezen érdekből felvehessük Önnel a kapcsolatot.

Ø  Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel az érintettel

Ø  A kezelt adatok köre: e-mail cím, vezeték- és keresztnév, telefonszám

Ø  Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont] Az adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig (az érintett kérdésének megválaszolásáig) de maximum 6 hónapig.

Ø  Adatfeldolgozók
Webfejlesztő: Perfect Nova Hungary Zrt., 2161 Csomád, Levente utca 14/a.
Tárhelyszolgáltatók: Magyar Hoszting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 // Perfect Nova Hungary Zrt., 2161 Csomád, Levente utca 14/a.

     

4.2.   Szerver naplózás

A fitness-giant.com honlap látogatása során a rendszer kizárólag az IP címet rögzíti (naplózza). A Fitness-Giant Kft. a keletkezett adatokat a naplóállományok elemzése során más adatokkal nem kapcsolja össze.

Ø  Az adatkezelés célja: a rendszer működésének ellenőrzése.

Ø  Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont, Ekertv. 13/A. § (3) bekezdése]. Jogos érdek: a weboldal biztonságos működtetése

Ø  A kezelt adatok köre: a számítógép IP címe

Ø  Az adatkezelés időtartama: 6 hónap

Ø  Adatfeldolgozók

Webfejlesztő: Perfect Nova Hungary Zrt., 2161 Csomád, Levente utca 14/a.
Tárhelyszolgáltatók: Magyar Hoszting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22 // Perfect Nova Hungary Zrt., 2161 Csomád, Levente utca 14/a.

 

4.3.   Hírlevél küldése

Amennyiben a regisztrációs űrlap kitöltésekor vagy később Ön kifejezetten hozzájárul, az Ön által megadott e-mail fiókba hírlevelet küldünk, mely termékeinkről, akcióinkról tartalmaz hasznos információkat, így többek közt segíti Önt, hogy a legkedvezőbb áron jusson hozzá termékeinkhez.

Ø  Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az arra feliratkozottak részére.

Ø  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Ekertv. 13/A. § (4) bekezdése, Grt. 6. § (1) és (5) bekezdése]

Ø  A kezelt adatok köre: e-mail cím, név,

Ø  Az adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb három évig

Ø  Adatfeldolgozók
MailChimp: The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

 

4.4.   Cookie („süti”) kezelés

Tájékoztató

A cookie-k („sütik”) információcsomagok, melyeket a szolgáltató webszervere a webáruház igénybevétele során küld a felhasználó eszközére a böngészőn keresztül. A cookie-k fő célja, hogy a felhasználó adatait a honlappal kapcsolatos tevékenységének elemzése érdekében rögzítse. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltató – statisztikai célból - összekapcsolhatja az felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag saját tartalma tekintetében, egyedileg nem azonosítható formában.

A cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k tehát segítik az adatkezelőt a weboldal optimalizálásában, azaz abban, hogy a weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

Ø  megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie,

Ø  emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

Ø  elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

Ø  a felhasználó viselkedésének megfigyelésén keresztül elősegíti a felhasználó érdeklődési köréhez illő hirdetések megjelenítését.

A Honlap az alábbi cookie-kat használja:

Ø  „_ga” : Google Analytics cookie, melynek érvényessége 2 év. Ez a cookie a weboldal használatáról gyűjt adatokat, személyhez köthető adatokat nem gyűjt, de azt igen milyen gyakran és milyen formában látogatja a weboldalt.

Ø  „_gid”: Google Analytics cookie, melynek érvényessége 24 óra. Ez a cookie a felhasználók megkülönböztetésére szolgáló azonosító.

Ø  „_gat”_UA-1996405-1: Google Analytics cookie, melynek érvényessége 1 perc. Ez egy ideiglenes azonosító.

Ø  „suti_elfogadva” – Ezen cookie-nak 1 év az érvényessége. Amennyiben a felhasználó elfogadja a sütik kezelését, akkor kerül eltárolásra.

 

Ø  Az adatkezelés célja: a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, a fent részletezett adatok eltárolása annak érdekében, hogy a felhasználói élményt javítsa, kényelmesebbé tegye

 

Ø  Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont

 

4.5.   Számlázáshoz kapcsolódó adatkezelés

Minden esetben szükséges a jogszabálynak megfelelő számla kiállításához egyes személyes adatok kezelése, melyet jogszabály ír elő.

Ø  Az adatkezelés célja: számviteli kötelezettség teljesítése

Ø  Az adatkezelés joglalapja: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk 1 bek c) pont)

Ø  A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím

Ø  Az adatkezelés időtartama: számtv. 169  (2) bekezdése szerint 8 évig

 

4.6.   Panaszkezelés

Panasza esetén a Fitness-Giant Kft. jelen tájékoztató 3.1. pontjában jelölt kapcsolattartóhoz fordulhat. Ilyen esetben, panasza elbírálása érdekében kezelnünk kell adatait.

Ø  Az adatkezelés célja: fogyasztóvédelmi panasz elbírálása, megoldása

Ø  4.9.2. Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Fgytv. 17/A §]

Ø  4.9.3. A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, telefonszám, lakcím

Ø  4.9.4. Az adatkezelés időtartama: 5 év [Fgytv. 17/A §(7) bekezdés]

Ø  Adatfeldolgozók
Tárhelyszolgáltató: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 3 California 94043, USA

 

4.7.   Jótállási (szavatossági) igények kezelése

A Fitness-Giant Kft. által önként vállalt, illetve a jogszabály alapján kötelező jótállási igény esetén, Ön jelen tájékoztató 3.1. pontjában jelölt ügyfélszolgálatához fordulhat. Ilyen esetben, jótállási igénye teljesítése érdekében kezelnünk kell adatait.

Ø  Az adatkezelés célja: jótállási igény jogosságának megvizsgálása, az igény teljesítése

Ø  Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Ptk. 6:171. §, 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet]

Ø  A kezelt adatok köre: e-mail cím, név, szállítási cím, telefonszám

Ø  Az adatkezelés időtartama: három év [19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. § (6) bekezdés]

Ø  Adatfeldolgozók
Tárhelyszolgáltató: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 3 California 94043, USA

 

4.8.   Kapcsolattartók adatainak kezelése

A Fitness-Giant Kft. üzleti kapcsolataiban felmerülhet az üzleti partner által kijelölt személy, mint kapcsolattartó adatainak kezelése és/vagy továbbítása az üzleti folyamatok sikeres működtetése céljából, illetve a Társaság munkavállalói vonatkozásában szintén, adataik ugyanezen célból történő kezelése vagy továbbítása. Ezen tevékenység az üzletmenet zavartalansága érdekében nélkülözhetetlen.

Ø  Az adatkezelés célja: a Fitness-Giant Kft. üzleti folyamatainak működtetése, a partnerek szerződés szerinti és minőségi kiszolgálása.

Ø  Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekének biztosítása (GDPR 6. Cikk 1 bek.(f) pont). jogos érdek: üzletmenet biztosítása

Ø  A kezelt személyes adatok köre: •a munkavállaló neve; •a munkavállaló vállalati e-mail címe; •a munkavállaló munkahelyi telefonszáma;

Ø  Az adatkezelés időtartama: a feladat elvégzéséig, és/vagy az üzleti folyamat működtetése alatt végig

Ø  Adatfeldolgozók:

Tárhelyszolgáltató: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 3 California 94043, USA

 

5.  SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 

A Fitness-Giant Kft. szem előtt tartja az adatbiztonságot, szigorú biztonsági eljárásokat követünk a személyes adatok tárolása, továbbítása, valamint a véletlenszerű elvesztés, megsemmisülés és sérülés elleni védekezés során. Ezt a Fitness-Giant Kft.

Ø  informatikai intézkedésekkel (például megfelelő szoftverek, programok kiválasztása, tűzfal, SSL szabvány, biztonsági mentések),

Ø  technikai intézkedésekkel (például fizikai védelem biztosítása, melynek keretében a dokumentumok elzárt tárolása biztosított)

A honlap tárhelyszolgáltatója a Magyar Hoszting Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, valamint a Perfect Nova Hungary Zrt., 2161 Csomád, Levente utca 14/a.; levelezőrendszer a Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 3 California 94043, USA szolgáltatónál van.

 

6.  AZ ÉRINTETTEK JOGAI
 

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR értelmében Önt megillető jogokat, bármikor ügyfélszolgálatunkhoz vagy adatvédelmi tisztviselőnkhöz fordulhat a 3.2 pontban megadott elérhetőségeken.   

6.1.   A személyes adatokhoz való hozzáférés joga (GDPR 15 cikk) Ezen joga gyakorlása által lehetősége nyílik az Önről tárolt személyes adatok másolatát elkérni, és megbizonyosodni arról, hogy szabályosan jártunk el. A tájékoztatás ingyenes, de a további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló díjat számítunk fel.

6.2.   Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk) Ön jogosult arra, hogy kérésére helyesbítsük a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészítsük a hiányos személyes adatokat. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük.

6.3.   Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog, GDPR 17. cikk) Ön jogosult arra, hogy kérésére töröljük személyes adatait. Ezt haladéktalanul (indokolatlan késedelem nélkül) teljesítjük. Ha a személyes adat nyilvánosságra került, minden ésszerű lépést megteszünk annak érdekében, hogy tájékoztassuk a további adatkezelőket, hogy Ön a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy az adatok másolatának törlését kéri. Mindenképpen– nem kérelem alapján –, haladéktalanul (indokolatlan késelem nélkül) kötelesek vagyunk törölni az Önre vonatkozó személyes adatokat az alábbi esetekben:

6.3.1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük;

6.3.2. ha Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

6.3.3. amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

6.3.4. minden igyekeztünk ellenére a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

6.3.5. a személyes adatokat az alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

6.3.6. a személyes adatok gyűjtésére 16 éven aluli gyermek számára, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

6.4.   Az adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

6.4.1. Abban az esetben, ha Ön szerint a kezelt személyes adatok nem pontosak, kérheti az adatkezelés korlátozását addig, amíg az adat tényleges pontosságára vagy pontatlanságára fény nem derül.

6.4.2. Ha az adatkezelés jogellenes, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatát, mert Önnek valamely okból ez az érdeke, kérheti, hogy helyette inkább korlátozzuk az adatkezelést.

6.4.3. Ha az adatkezelés célja megszűnt, de Ön nem szeretné, ha törölnénk az adatot, mert valamely igénye érvényesítéséhez szüksége van rá, szintén kérheti a korlátozást.

6.4.4. Ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de szerintünk a Fitness-Giant Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek – ilyen esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg ez a kérdés el nem dől.

6.5.   Az adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk) Önnek joga van ahhoz, hogy elektronikus és strukturált formában elkérje kezelt adatait és egy másik adatkezelőnek továbbítsa, vagy – ha ez technikailag lehetséges - tőlünk kérje a továbbítást.

6.6.   A tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk) Önnek joga van tiltakozni a személyes adatainak közvetlen üzletszerzés vagy profilalkotás céljából történő kezelése ellen. Ilyenkor az adatok e célból nem kezelhetők. Tiltakozhat továbbá akkor is, ha az adatkezelés a Fitness-Giant Kft. (vagy harmadik fél) jogos érdekén alapul. Ilyenkor csak nagyon kivételes esetben (kényszerítő erejű jogos indok esetén) kezelhető tovább az adat.

 

7.  ELJÁRÁSI SZABÁLYOK
 

Amennyiben Ön jogait kívánja érvényesíteni, a Fitness-Giant Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról a Fitness-Giant Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha Ön azt másként kéri.

Ha a Fitness-Giant Kft. nem tesz intézkedéseket a kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól. Ebben az esetben, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Fitness-Giant Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Fitness-Giant Kft., díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

8.  AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA
 

A Fitness-Giant Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a jelen tájékoztató módosítása esetén rendszerüzenet küldése útján jogosult (de nem köteles) a Felhasználókat a módosításról tájékoztatni. Az érintett a következő belépéssel elfogadja a Tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes érintettek beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

9.  JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
 

Az érintett jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, melynek elérhetőségei az alábbiak:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

Fentieken túl az érintett jogai sérelme esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Hírlevél feliratkozás

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy értékes információkhoz juss cégünkkel kapcsolatban és hamarabb értesülj akcióinkról

Kapcsolat

Fitness-Giant Kft.

Cégjegyzékszám: 13-09-217896
Adószám: 25163094-2-13

Cím: 2142 Nagytarcsa, Felső ipari körút 2/B. B épület 6.
Hétköznap: 9:00 – 16:00

Telefon: +36 70 618 20 81
E-mail: info@fitness-giant.com